POLITYKA PRYWATNOŚCI GOŚCINIEC JURAND SP. Z O.O.

DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO!

 

Szanowni Państwo,
Prywatność, poufność i bezpieczeństwo Państwa danych są dla nas bardzo ważne. Dlatego chronimy je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, przetwarzamy w zakresie nie większym niż jest to niezbędne, zawsze w konkretnym celu i z dbałością o ich aktualność, rzetelność i prawdziwość.
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z tym, w naszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe spełniając równocześnie nasze obowiązki zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO.

 

Co to są dane osobowe ?
Zgodnie z RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Kto jest Administratorem zbieranych przez nas danych osobowych?
Gościniec Jurand sp. z o. o. z siedzibą w Rzgowie, ul. Tuszyńska 73, 95-030 Rzgów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: : 0000694218, sąd rejestrowy, w których przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, NIP 7290116311 , REGON 471293595.

 

Jak się z nami kontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?
W sprawie ochrony danych osobowych można się ze nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@noclegijurand.pl

 

Jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie?
Zbieramy jedynie niezbędne Państwa dane osobowe w celach takich jak:
1. nawiązanie kontaktu przed zawarciem umowy i w celu realizacji umowy pomiędzy nami zawartej, w tym do udokumentowania jej wykonania i rozliczeń z nią związanych (np. wystawienie faktury) jak również do naszego bieżącego kontaktu w związku z wykonywaniem zawartej umowy, czyli przetwarzanie to ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO. Z reguły nie przetwarzamy więcej niż Państwa: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nr PESEL, nr rachunku bankowego, a w przypadku przedsiębiorcy – także NIP i firmę, a inne dane, jeżeli ich zebranie niezbędne jest do zawarcia i wykonania umowy na Państwa rzecz. Podanie powyższych danych, jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.
2. realizowanie przez nas prawnie uzasadnionych interesów administratora danych:
a. przetwarzanie danych osób wskazanych do kontaktu w ramach zawartych umów,
b. ustalanie i dochodzenie roszczeń, czy też obrona przed nimi,
c. posiadanie przez nas bazy sprawdzonych dostawców i kontrahentów dla celów bieżących i ewentualnie powtarzających się zamówień w ramach relacji handlowych, jak również
d. marketing naszych usług,
e. stosowanie monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa,
czyli na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO, przy czym jeśli wspomniany marketing odbywa się poprzez wiadomość e-mail to działamy zawsze na podstawie Państwa zgody na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO oraz na podstawie przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Prawo telekomunikacyjne; również na podstawie takiej zgody przesyłamy Państwu nasz elektroniczny i bezpłatny Newsletter, jeśli udostępniamy taką publikację. Tak wyrażona przez Państwa zgoda może być w każdej chwili wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. archiwizowanie umów i dokumentów rozliczeniowych na podstawie przepisów prawa podatkowego i dotyczących rachunkowości, jak również w związku z prowadzoną przeze nas działalnością i w tym zakresie działamy więc na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO tj. przetwarzanie jest nam niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,
4. prowadzenie przez nas profili/kont w mediach (portalach) społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), wówczas możemy przetwarzać Państwa dane osobowe jako użytkowników takich mediów, w przypadku wykorzystywania ich funkcjonalności. Prowadząc oraz administrując naszymi kontami/profilami w mediach społecznościowych oraz w związku z Państwa aktywnością na nich (np. poprzez polubienia naszych postów i publikacji, komentowanie ich, polubienie strony lub obserwowanie jej) oraz zgodnie z zasadami działania mediów społecznościowych, na których mamy nasze firmowe konta/profile, przetwarzamy Państwa dane osobowe, które Państwo na nich nam udostępniacie np. nazwę użytkownika czy zdjęcie profilowe. Podstawą do tego jest art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z naszą firmą poprzez posiadanie konta/profilu służącego do informowania o naszej aktywności, promowania tworzonych przez nas wydarzeń oraz oferowanych usług, a także do komunikacji z użytkownikami, z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych.
Chcielibyśmy także Państwa poinformować, że niezależnie czy posiadacie czy też nie konto/profil użytkownika na danym portalu społecznościowym, my możemy korzystać z różnych dostępnych w takim portalu dla konta/profilu firmowego funkcjonalności jak np. ustawianie określonych parametrów, filtrów i kryteriów na potrzeby statystyczne w celu jak najlepszego ukierunkowania oferty informacyjnej i promocyjnej, w tym tworzonych wydarzeń w związku z naszą działalnością. Dlatego posiadanie przez nas konta/profilu na portalu społecznościowym umożliwia takiemu portalowi zapisywanie plików cookies na komputerze lub na każdym innym urządzeniu osoby odwiedzającej nasze konto/profil lub wyświetlającej zamieszczane przez nas na nim treści.
Informacje o tym jakie szczegółowe zasady dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych stosuje dany portal społecznościowy oraz w jaki sposób korzysta z plików cookies dostępne są w polityce prywatności i polityce/informacji dotyczącej cookies dostępnych na danym portalu społecznościowym, np. aktualnie: na Facebooku w zakładce Prywatność: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation oraz w zakładce Pliki cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/, na Instagramie: https://help.instagram.com/519522125107875, https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig, na Twitterze: https://twitter.com/en/privacy, https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies, na Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. W przypadku chęci odwiedzania lub aktywności na naszym firmowym koncie/portalu w mediach społecznościowych zachęcamy zawsze najpierw do zapoznania się z publikowanymi i aktualizowanymi przez nie politykami prywatności i politykami cookies.

 

Czyje dane osobowe przetwarzamy i skąd one pochodzą?
Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Państwa, Państwa wizerunek może być także utrwalony za pomocą monitoringu znajdującego się terenie obiektu, lecz mogą być także pozyskane od osoby trzeciej/innego podmiotu w sytuacjach następujących:
• podania Państwa danych przez naszego Klienta lub Kontrahenta w związku z wykonywaną umową lub współpracą biznesową,
• podania Państwa danych przez inną osobę dokonującą rezerwacji noclegu w ramach świadczenia przez nas usługi hotelarskiej,
• w innych przypadkach – z publicznie dostępnych źródeł jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny, strony i portale internetowe, np. w przypadku poszukiwania przez nas do współpracy dostawców towarów i usług.

 

Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?
1. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tzw. odbiorcom danych:
• podmiotom zewnętrznym wspierającym naszą działalność takim, jak dostawcom usług i stosowanych przez nas systemów (np. zewnętrzna księgowość czy też dostawca usługi poczty elektronicznej),
• innym kontrahentom (w tym podmiotom Przetwarzającym Państwa dane na nasze polecenie i w naszym imieniu) w związku z realizowaną współpracą gospodarczą,
• w celu prawidłowego wykonania objętej umową usługi – ubezpieczycielom, podwykonawcom,
• bankom i operatorom płatności przy potrzebie wzajemnych rozliczeń za ich pośrednictwem,
• innym odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.

 

Przez jaki okres czasu przechowujemy dane osobowe ?
1. Dane zawarte w łączących nas umowach i/lub korespondencji elektronicznej dotyczącej zawarcia umowy przechowujemy co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń mogących wynikać z danych umów, natomiast dokumenty rozliczeniowe – do upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przez okres dłuższy przechowujemy dane osobowe gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa, np. dane pracowników czy zleceniobiorców.
2. Ponadto, gdy przetwarzamy dane osobowe w celu marketingowym, a robimy to na podstawie Państwa zgody, niezależnie od wskazanych wyżej okresów przechowujemy dane dla tego celu najdłużej do momentu cofnięcia zgody.
3. Najdłużej do momentu wniesienia sprzeciwu przetwarzamy również dane osobowe zawarte w bazie naszych dostawców i kontrahentów dla celów bieżącego zamawiania towarów i usług.
4. Wizerunek zarejestrowany na monitoringu jest przechowywany co do zasady najdłużej 1 miesiąc, chyba że jego dłuższe przetwarzanie jest uzasadnione potrzebą prowadzenia działań wyjaśniających związanych z zaistniałym naruszeniem prawa.

 

Jakie przysługują prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1. Mają Państwo na podstawie RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (tj. np. przypadku marketingu bezpośredniego przy użyciu poczty e-mail) – do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W ramach prawa dostępu do danych osobowych jako administrator dostarczamy na zasadach opisanych w RODO osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
3. W celu realizacji praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z nami – nasze dane kontaktowe wskazaliśmy powyżej.
4. Przysługuje też Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie naruszenia przez nas przepisów o ochronie danych osobowych,

 

Czy dane podlegają automatyzacji i profilowaniu?
Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu i podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, natomiast dokonujemy w pewnym zakresie analizy Państwa ewentualnych preferencji związanych z naszymi usługami na podstawie tego z jakich spośród naszych usług Państwo już korzystali – dzięki temu możemy lepiej przygotować dla Państwa ofertę marketingową.

 

Nasz serwis a pliki cookies
1. W ramach działania naszej strony internetowej (Serwis) stosowane są pliki cookies tzw:”ciasteczka”.
Przez Serwis należy rozumieć stronę/y internetową/e lub aplikacje, których jesteśmy Operatorem, z wyłączeniem posiadanych przez nas kont/profili firmowych w mediach/portalach społecznościowych, które działają w oparciu o własne, komunikowane użytkownikom i odwiedzającym takie konta/profile zasady dotyczące prywatności i polityki plików cookies.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Poprzez stosowanie plików cookies jest badany i analizowany ruch w Serwisie.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w celu:
4.1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
4.2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.
11. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Aby kontynuować zaakceptuj politykę cookies Więcej informacji

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje na temat celu i sposobu ich wykorzystywania oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies w przeglądarce internetowej są zawarte w naszej Polityce prywatności, która informuje także, jak jako Administrator danych przetwarzamy dane osobowe. Korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany ustawień przeglądarki wymaga zgody na stosowanie plików cookies zgodnie z tą Polityką Prywatności, którą udostępniamy tutaj

Przypomnij później